Beloningsonderzoek

Onderzoek naar belonen en uw beloningsbeleid

Is uw beloningsbeleid evenwichtig en transparant? Is er sprake van gelijke behandeling en voldoet het aan de cao-eisen? Hoe kan ik voldoen aan de Wet Normering Topinkomens? Wat is het effect op loonkosten na een reorganisatie, fusie of cao-wijziging?

FWG kan voor u onderzoek doen naar beloning binnen uw organisatie en naar uw beloningsbeleid. Aanleiding kan zijn een fusie, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden of onrust op de werkvloer. Ook een prikkel vanuit het beleid om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en te belonen in lijn met de gelijke-behandelingswetgeving kan aanleiding geven om onderzoek te doen. Vaak levert een evenwichtig beloningsbeleid op termijn een besparing op van meer dan 6 % van de loonkosten.

Aanbod

  • Beloningsonderzoek. Wij doen voor u een onderzoek naar beloningsverschillen. Aan de hand van de resultaten bekijken we samen waar en op welke termijn uw beleid kan worden bijgesteld en verschillen worden rechtgetrokken.
  • Advies Wet Normering Topinkomens (WNT). Als blijkt dat uw organisatie nog niet voldoet aan de WNT, adviseren we u hoe naar deze normering toe kunt groeien, zonder dat er een frictie ontstaat tussen de beloning van bestuurders en de lagen daaronder.
  • Loonkosten na een verandering. FWG brengt voor u in kaart wat effecten zijn van veranderingen op uw loonkosten. Veranderingen kunnen zijn: een fusie, cao-wijziging, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, reorganisatie of een aanpassing van het functiehuis. We kijken naar bestaande en toekomstige arbeidsvoorwaarden en bepalen de financiële gevolgen op het niveau van organisatie en individuele medewerker. We houden rekening met variabelen zoals functiegroep, relevante werkervaring, deeltijdfactor, huidig salaris en vergoedingen. Naast de financiële analyse geven we advies om de overgang van de oude naar de nieuwe situatie zo eenvoudige mogelijk te laten verlopen.

Meer weten over beloningsbeleid, WNT of veranderende loonkosten? Neem contact op met het FWG Servicepunt via 030-2669 400 of direct met Ernst Roemer.