Bezwaarprocedure

Als een werknemer het niet eens is met de voorlopige functiebeschrijving of het indelingsvoorstel, dan kan hij daar, onder bepaalde voorwaarden, bezwaar tegen maken.

Interne procedure

In eerste instantie dient de medewerker bezwaar in bij de werkgever. Deze vraagt advies aan de Interne Bezwaren Commissie (IBC) van de organisatie. Vervolgens wordt de medewerker op de hoogte gesteld van het besluit met inachtneming van het IBC-advies, dat de medewerker ook zelf ontvangt.

Voor de ambulancezorg geldt dezelfde procedure. Alleen is in deze branche sprake van een Regionale Bezwaren Commissie (RBC) in plaats van een IBC.

 

Externe procedure

Bij een blijvend verschil van mening over de waardering en indeling van de functie, kan de medewerker de kwestie voorleggen aan een ander orgaan:

  • cao ziekenhuizen en ambulancezorg: Landelijke Commissie FunctieHerwaardering Ziekenhuizen (LCFH)
  • cao ggz en gehandicaptenzorg: Landelijke Bezwaren Commissie FWG (LBC)
  • cao VVT: aanvragen deskundigenoordeel bij systeemhouder FWG

Er is geen extern bezwaar mogelijk tegen de functiebeschrijving. Blijvende bezwaren tegen de functiebeschrijving kunnen worden voorgelegd aan de rechter.

Meer informatie

Voor meer informatie over het functiewaarderingsproces, de aanleidingen tot herwaardering en bezwaarprocedures kunt u terecht bij senior adviseur Albert Wielink. Werknemers kunnen contact opnemen met de HR-afdeling van hun organisatie, de werknemersorganisatie of beroepsvereniging.