Bezwaarprocedure

Is een werknemer het met de voorlopige functiebeschrijving of het indelingsvoorstel van de werkgever niet eens, dan kan hij daar, onder bepaalde voorwaarden, bezwaar tegen maken.

Interne procedure

In eerste instantie dient de medewerker bezwaar in bij de werkgever. De werkgever vraagt dan advies over de kwestie aan de ingestelde Interne Bezwaren Commissie en stelt de medewerker op de hoogte van zijn besluit met inachtneming van het IBC-advies, dat de medewerker ook zelf ontvangt.

Meer weten over de IBC

Externe procedure

Bij een blijvend verschil van mening met betrekking tot de waardering en indeling van de functie, kan de medewerker de kwestie voorleggen aan een ander orgaan:

  • cao Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg: Landelijke Bezwaren Commissie FWG (LBC)
  • cao Ziekenhuizen: Landelijke Commissie Functiewaardering Ziekenhuizen Herwaardering (LCFH)
  • cao VVT: aanvragen deskundigenoordeel bij systeemhouder FWG

Er is geen extern bezwaar mogelijk tegen de functiebeschrijving. Blijvende bezwaren tegen de functiebeschrijving kunnen worden voorgelegd aan de rechter.

Meer informatie

Voor meer informatie over het functiewaarderingproces, de aanleidingen tot herwaardering en bezwaarprocedures kunt u terecht bij Albert Wielink, Senior adviseur FWG Advies. Werknemers kunnen contact opnemen met de afdeling P&O van hun organisatie, de werknemersorganisatie of beroepsvereniging.