Consequenties Wet zorg en dwang voor weging van functies (2)

04/05/2020

In het kader van de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) worden nieuwe rollen toegekend aan bepaalde functies, zoals de Specialist Ouderengeneeskunde, Arts verstandelijk gehandicapten, GZ-Psycholoog, Begeleider verstandelijk gehandicapten, Verzorgende IG en Wijkverzorgende IG. Twee rollen zijn hierbij van belang: de Wzd-functionaris en de zorgverantwoordelijke. De vraag is of de weging van deze functies verandert met het toekennen van de nieuwe rollen.

Eerder dit jaar onderzochten we al of de nieuwe wet gevolgen heeft voor de rol van Wzd-functionaris. De conclusie is dat de uitvoering van de wet, in de rol van Wzd-functionaris, geen functiewaarderingstechnische consequenties heeft voor de eindscore op de gezichtspunten per genoemde functie en dat derhalve de functieschaal intact blijft. Nu hebben wij ook de gevolgen van de wet voor de zorgverantwoordelijke (Persoonlijk begeleider verstandelijk gehandicapten, Verzorgende IG/EVV e.d.) onderzocht.

De rol van zorgverantwoordelijke is nauw gerelateerd aan de coördinatierol. De op dit moment beschreven taken en verantwoordelijkheden van een zorgverantwoordelijke sluiten eveneens nauw aan. Functiewaarderingstechnisch zijn er geen gevolgen voor de eindscores van de ijkfuncties met een coördinatierol. Het is aannemelijk dat dit ook geldt voor de zorgverantwoordelijke, dan wel coördinerende functies binnen zorgorganisaties.

FWG houdt de ontwikkelingen van de wet nauwlettend in de gaten. Als er relevante wijzigingen komen, dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. Enige tijd geleden heeft Minister de Jonge van VWS in een brief aan de Kamer geschreven dat hij wil bekijken of er meer harmonisering tussen de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz) mogelijk is. Beide wetten zijn ingegaan per 1 januari 2020. In verband met de coronacrisis verwachten wij hier binnenkort geen opheldering over.

Indien u nog vragen heeft over de uitwerking van de wet in relatie tot functiewaardering, dan kunt u contact opnemen met het FWG Servicepunt via 030-2669 400, of direct met Henk Dijkstra.

Over de Wet zorg en dwang
Tot 1 januari 2020 vielen gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie of met een verstandelijke beperking onder de Wet BOPZ. Die wet is primair gericht op psychiatrische behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis. De nieuwe Wet zorg en dwang sluit beter aan bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking, waardoor mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beter beschermd worden. De Wzd geldt niet alleen in zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie, logeeropvang en in kleinschalige woonvormen. Tegelijk met de Wzd is de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking getreden. Die wet gaat over verplichte zorg en opname in de geestelijke gezondheidszorg.

Veerkrachtige teams, tijdens en na corona

Om zorgprofessionals in en buiten de frontlinie mentaal gezond te houden en uitval te voorkomen, is monitoring en begeleiding nu meer dan ooit essentieel. Om leidinggevenden en teamcoaches te ondersteunen bij de begeleiding van hun teams tijdens en na de indringende periode rondom corona, biedt FWG Progressional People nu ‘Veerkrachtige teams’.

Lees verder

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Helpende hand op HR nodig?

Tienduizenden mensen hebben zich aangemeld om het primaire proces te ondersteunen. Maar wij kunnen ons goed voorstellen dat ook uw HR-afdeling een hectische tijd doormaakt. Heeft u een paar extra handjes nodig? Neem dan gerust contact op met FWG Progressional People.

Lees verder