Consequenties Wet zorg en dwang voor weging van functies

13/02/2020

In het kader van de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) worden nieuwe rollen toegekend aan bepaalde functies, zoals de Specialist Ouderengeneeskunde, Arts verstandelijk gehandicapten, GZ-Psycholoog en Wijkverzorgende IG. Twee rollen zijn hierbij van belang: de Wzd-functionaris en de zorgverantwoordelijke. De vraag is of de weging van deze functies verandert met het toekennen van de nieuwe rollen.

Wij hebben dit inmiddels onderzocht voor de rol van Wzd-functionaris. De conclusie van het onderzoek is dat de uitvoering van de wet, in de rol van Wzd-functionaris, geen consequenties heeft voor de eindscore per genoemde functie en dat derhalve de functieschaal intact blijft.

FWG wil het verloop van de uitwerking van de wet eerst afwachten om te kijken of de wet ook voor andere functies (lees: zorgverantwoordelijke) nog consequenties heeft. Op het moment van schrijven kwam er nieuws dat Minister De Jonge van VWS in een brief aan de Kamer schrijft dat hij aan het bekijken is of er meer harmonisering mogelijk is tussen de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz), die per 1 januari zijn ingegaan.

Indien u nog vragen heeft over de uitwerking van de wet in relatie tot de functieschaal, dan kunt u contact opnemen met het FWG Servicepunt via 030-2669 400, of direct met Henk Dijkstra.

Over de Wet zorg en dwang
Tot 1 januari 2020 vielen gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie of met een verstandelijke beperking onder de Wet Bopz. Die wet is primair gericht op psychiatrische behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis. De nieuwe Wet zorg en dwang sluit beter aan bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking, waardoor mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beter beschermd worden. De Wzd geldt niet alleen in zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie, logeeropvang en in kleinschalige woonvormen. Tegelijk met de Wzd is de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking getreden. Die wet gaat over verplichte zorg en opname in de geestelijke gezondheidszorg.

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen