Deskundigenoordeel

Systeemhouder FWG kan een zwaarwegend advies geven over een indeling, op basis van toepassing van FWG 3.0 (volgens artikel 11.6 in de cao VVT 2014-2016).

Procedure

Een werknemer kan een verzoekprocedure zelf starten of aan de vakbond of rechtsbijstandsverzekeraar vragen hierbij te ondersteunen. Het is ook mogelijk om als groep medewerkers gezamenlijk een bezwaarschrift in te dienen. Voorwaarde is dat het om dezelfde functie gaat en dat alle betrokkenen de interne procedure hebben doorlopen.

Wanneer?
Binnen 30 dagen nadat de werkgever een definitieve beslissing over waardering en indeling heeft genomen en de werknemer het besluit heeft ontvangen.

Waar?
De indiener stuurt zijn bezwaar per e-mail naar systeemhouder@fwg.nl.

Kosten?
Kosten van het verzoek tot een deskundigenoordeel bedragen € 290,- behandelkosten en € 55,- administratiekosten (excl. BTW) en komen voor rekening van de werknemer. Indien de werknemer in het gelijk wordt gesteld bij het deskundigenadvies, zijn de behandelkosten voor rekening van de werkgever.

Welke stukken?
Uw bezwaar dient te bestaan uit de volgende stukken:

  • de door beide partijen vastgestelde functiebeschrijving (conform art. 11.1 lid 2 cao VVT)
  • de functiebeschrijvingen van omliggende functies en een organogram
  • het aan de medewerker toegezonden besluit van de werkgever tot vaststelling van de indeling, incl. de weging
  • het bezwaarschrift van de werknemer
  • het advies van de IBC
  • overige documenten met betrekking tot de IBC-procedure
  • het uiteindelijke indelingsbesluit van de werkgever

Voor het bezwaarschrift van de werknemer vindt u hier een modelbrief.

Hoe gaat het verder?
FWG beoordeelt het verzoek op basis van de vastgestelde beschrijving en stelt met inachtneming van de stukken een integraal advies op, d.w.z. dat alle gezichtspunten worden meegenomen in het advies. Het deskundigenoordeel kan leiden tot een hogere, gelijke of lagere indeling ten opzichte van de indeling door werkgever.

Indien door FWG noodzakelijk geacht voor de beoordeling van de functieweging, kan zij informatie inwinnen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij onduidelijkheid in gebruikte begrippen in de functiebeschrijving. Of als de door werknemer aan werkgever verzochte informatie niet verstrekt wordt. De behandeltermijn neemt hierdoor mogelijk toe met een periode die nodig is voor het verkrijgen van de gewenste informatie. Bij het inwinnen van aanvullende schriftelijke informatie neemt FWG het beginsel van hoor en wederhoor in acht, d.w.z. dat partijen over en weer op de hoogte gebracht worden over de geraadpleegde gegevens en verstrekte informatie.

De uitslag
FWG zendt haar advies uiterlijk binnen 60 dagen –mits gevraagde informatie tijdig is verkregen- naar zowel de verzoeker als de werkgever. Het deskundigenoordeel op de indeling van de functiebeschrijving is een zwaarwegend advies waarvan door de werkgever gemotiveerd kan worden afgeweken. Indien de kwaliteit van de functiebeschrijving en de overige informatie zodanig is dat geen oordeel gegeven kan worden en ook na verzoek om meer/duidelijker informatie deze niet gegeven is of kan worden, kan FWG de aanvraag teruggeven. Daarbij kan worden aangegeven om welke reden dit gedaan wordt, dan wel welke informatie niet of niet eenduidig verstrekt is. Aanvrager kan op basis hiervan alsnog de benodigde informatie verstrekken. Trekt de verzoeker de aanvraag terug dan krijgt hij van FWG systeemhouder de behandelkosten retour.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het FWG Servicepunt, via telefoonnummer 030 – 2669 400 of per e-mail: servicepunt@fwg.nl.