Overzicht gewijzigde cao-procedures voor toepassing functiewaardering

Met de introductie van FWG Gehandicaptenzorg per 1 april 2018 worden ook enkele cao-procedures voor toepassing van functiewaardering binnen de branche Gehandicaptenzorg aangepast.

De volledige tekst van de cao gehandicaptenzorg vindt u op vgn.nl/cao bijlage 4: FWG-procedures.

Onderstaand schema geeft u inzicht in de voornaamste wijzigingen:

 

Onderwerp Voor 1 april 2018 Na 1 april 2018
Vigerende FWG applicatie Functie-indeling volgt uit toepassing FWG 3.0. Functie-indeling volgt uit toepassing FWG Gehandicaptenzorg.
Te volgen FWG procedure Verschillende procedures voor herindeling en herbeschrijving. Eén procedure voor de vijf verschillende aanleidingen voor wijziging van de functiebeschrijving en/of indeling
Start wijzigingsprocedure / reactie herindelingsverzoek Binnen 60 dagen na verzoek herindelingsprocedure. Binnen 4 weken na verzoek.
Opstellen en aanbieden functiebeschrijving en indeling Werkgever neemt voorlopig besluit functiebeschrijving en legt dit aan de werknemer voor. Op basis van de definitieve beschrijving vindt, in geval van herindelingsprocedure, waardering en indeling van de functie plaats, vindt zo nodig een herindelingsgesprek plaats en ontvangt de werknemer een herindelingsvoorstel. Werkgever stelt, zo mogelijk na overleg met de werknemer, de functiebeschrijving en indeling op en legt deze gemotiveerd voor aan de werknemer.
Fases aanbieden functiebeschrijving en indelingsvoorstel en bezwaar procedure Functiebeschrijving en indelingsvoorstel worden apart aangeboden (2 fases). Voor beide voorstellen geldt een aparte bezwaarprocedure. Functiebeschrijving en indelingsvoorstel worden gelijktijdig voorgelegd. Er is één bezwaarprocedure voor bezwaar op zowel de functiebeschrijving als het indelingsvoorstel. Indien op beide bezwaar, dan apart behandelen.
Bezwaar op indeling opgesteld door systeemhouder FWG met FWG 3.0 (Helpdeskadvies) na 1 april 2018

 

 

Niet van toepassing Indien een functie, naar mening van de systeemhouder, ingedeeld moet worden met FWG 3.0 is het niet mogelijk een bezwaar op de indeling te laten beoordelen door de IBC. De werknemer kan bezwaar maken tegen de functiebeschrijving en/of indeling. De werkgever kan over dit bezwaar advies vragen aan de IBC. Een eventueel (blijvend) bezwaar tegen de indeling wordt behandeld door de LBC.
Termijnen Per procedurestap is aangegeven of de werkgever de (bezwaar)termijnen kan wijzigen met instemming van de OR/PVT. Eén artikel met de mogelijkheid om met instemming van de OR/PVT de (bezwaar)termijnen aanpassen te passen. De termijn voor het instellen van bezwaar bij de LBC kan niet aangepast worden.
IBC Samenstelling en werkwijze vastgelegd in de cao. De werkgever en de OR/PVT leggen in een reglement de samenstelling en werkwijze van de IBC vast.
Regionale bezwarencommissie Niet van toepassing De werkgever kan met instemming van de OR/PVT besluiten een Regionale bezwaren commissie in te stellen.
Kwaliteitseisen/-criteria functiebeschrijving In de cao wordt verwezen naar de door cao-partijen overeengekomen kwaliteitscriteria. De kwaliteitseisen zijn ongewijzigd maar nu weer expliciet opgenomen in de cao.

Heeft u vragen over de interpretatie/toepassing van de cao Gehandicaptenzorg neem dan contact op met de CAO-Helpdesk van VGN via caohelpdesk@vgn.nl of 030-2739719.

Hoe toekomstbestendig is uw functiehuis?

Zorgorganisatie Cordaan stelde samen met FWG nieuwe functieprofielen op. HR-manager Elvira van Dusseldorp vertelt tijdens de themabijeenkomst ‘De basis op orde’ over de impact van nieuwe functieprofielen op hun strategische personeelsplanning.

Meer informatie

Nieuw praktijkvoorbeeld: medewerker robotica

De medewerker robotica, loopt die al rond in uw zorgorganisatie? Deze functie is nog niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen. Maar wij hebben al wel een functiebeschrijving voor u gemaakt, handig om te gebruiken!

Bekijk het praktijkvoorbeeld

Interactieve bijeenkomst over belonen

Aantrekkelijk beloningsbeleid staat bij veel zorgorganisaties hoog op de agenda. Welke mogelijkheden zijn er? Welke speelruimte biedt de cao? En welk beloningsbeleid past bij uw organisatie? Kom naar de themabijeenkomst!

Aanmelden