Landelijke Commissie FunctieHerwaardering Ziekenhuizen (LCFH)

De LCFH is een landelijke commissie die bezwaren behandelt van werknemers voor wie de cao Ziekenhuizen van toepassing is. Voor bezwaren tegen de waardering en indeling van een functie geldt dat eerst de interne procedure volledig moet zijn doorlopen, voordat een landelijke commissie het bezwaar in behandeling neemt. Deze procedure is niet van toepassing op bezwaren tegen een functiebeschrijving.

LCFH-procedure

Een werknemer kan een bezwaarschrift zelf indienen of aan de vakbond of rechtsbijstandsverzekeraar vragen dit te doen. Het is ook mogelijk om als groep medewerkers gezamenlijk een bezwaarschrift in te dienen. Voorwaarde is dat het om dezelfde functie gaat en dat alle betrokkenen de interne procedure hebben doorlopen.

Wanneer?
Binnen 60 dagen nadat de werkgever een definitieve beslissing over waardering en indeling heeft genomen.

Waar?
LCFH-FWG, Postbus 85266, 3508 AG Utrecht.

Kosten?
Griffiekosten ad € 150,- per bezwaarmaker. U ontvangt bij de ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift een factuur hiervoor.

Welke stukken?
Uw bezwaar dient te bestaan uit de volgende stukken:

  • Het gemotiveerde bezwaarschrift voor de LCFH
  • De vastgestelde functiebeschrijving
  • Het voorlopige indelingsbesluit van de werkgever (FWG-print)
  • Het interne bezwaarschrift
  • Het advies van IBC
  • Alle relevante documenten met betrekking tot de IBC-procedure
  • Het definitieve indelingsbesluit van de werkgever

Hoe gaat het verder?
De stukken moeten binnen 60 dagen worden ingestuurd, anders wordt het bezwaarschrift niet meer behandeld. De LCFH gaat vervolgens het bezwaarschrift behandelen. Dit zal -bij een volledig ingediend dossier- ongeveer drie maanden duren.

Intrekken
Een bezwaarschrift kan ingetrokken worden, dit kan door een brief te sturen naar de LCFH. Griffiegeld wordt in dat geval niet terugbetaald. Het hangt af van de behandelingsvoorbereiding of de werkgever kosten in rekening wordt gebracht.

De uitslag
De LCFH brengt de indiener van het bezwaar (of diens vertegenwoordiger) en de werkgever op de hoogte van het advies. Is het bezwaar gegrond verklaard, dan wordt het griffiegeld teruggestort. Is het bezwaar afgewezen, dan worden behandelkosten van € 410,- in rekening gebracht aan de bezwaarmaker. Samen met de uitspraak wordt hiervoor een factuur gestuurd.

Het advies van de LCFH is een zwaarwegend advies. De werkgever is dus niet verplicht het advies uit te voeren, maar moet dan wel uitleggen waarom. Als de indiener het niet eens is met het advies, kan deze het nog aan de rechter voorleggen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de LCFH, via telefoonnummer 030 – 2669 400 of per e-mail: beroepscommissies@fwg.nl.

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen