Vlotte implementatie generatieregeling bij Alrijne

Bewustwording over ‘wat ga ik doen tot aan mijn pensioen'

De generatieregeling bij Alrijne Ziekenhuis biedt medewerkers van zestig jaar en ouder de mogelijkheid om 80% te gaan werken, met 90% salarisbehoud en 100% pensioenopbouw. Het idee achter de ‘regeling Generatiebeleid’, die is opgenomen in de CAO Ziekenhuizen, is dat oudere medewerkers minder kunnen werken en gezond en vitaal de AOW-gerechtigde leeftijd halen. Dat klinkt mooi, maar heeft wel (financiële) consequenties voor de organisatie. Is er in deze tijd van arbeidsmarktkrapte voldoende aanwas van nieuwe medewerkers om de vrijgekomen uren te herbezetten? En ervaren de overige medewerkers geen toename van werkdruk? Bij Alrijne staat vitaliteit hoog in het vaandel. Zij kozen er in 2019 bewust voor om in lijn met hun HR-programma ‘Vitaal Alrijne’ de generatieregeling te implementeren.

Cindy Pranger werd tijdens dat proces HR-manager bij Alrijne: ‘Wij vinden dit júist belangrijk in deze tijden van arbeidsmarktkrapte. Zeker nu moet je ervoor zorgen dat de beschikbare capaciteit behouden blijft, dat mensen vitaal blijven en niet omvallen. En een mooi bijkomend voordeel is dat deelnemers aan deze regeling eigenlijk een intentieverklaring tekenen, om tot aan hun pensioen voor ons te blijven werken.’

Veel vraag
HR-adviseur Sylvia van der Zwan riep destijds de hulp in van Bram de Gier, adviseur bij FWG Progressional People, om een goede afweging te maken of, en zo ja hoe, Alrijne de generatieregeling moest invoeren. ‘De urgentie was er’, vertelt Sylvia. ‘We kregen veel vragen over de generatieregeling en medewerkers bleken hoge verwachtingen te hebben. Daarom wilden we ons in zo kort mogelijke tijd goed oriënteren op de mogelijkheden en consequenties.’

 

Haalbaar en wenselijk
In juli 2018 formeerden ze een werkgroep, onder begeleiding van Bram, die een eerste aanzet maakte met nut, noodzaak en dilemma’s rondom een generatieregeling. Vervolgens werd in september 2018 een klankbordgroep opgezet met MT-leden, leidinggevenden, OR, financiën en HR. Gezamenlijk startten zij een haalbaarheidsonderzoek met vragen als ‘Is er animo voor een dergelijke regeling?’, ‘Wat zijn gevolgen voor de personele inzet?’ en ‘Wat zijn financiële consequenties van de verschillende scenario’s?’.

Voor de basisregeling waren diverse varianten mogelijk, waar Alrijne een keuze in moest maken. Los van de verdeling %werken-%salaris-%pensioenopbouw, moest ook de doelgroep worden bepaald: vanaf welke leeftijd mag een medewerker deelnemen, hoe lang moet een medewerker in dienst zijn, voor welke functies geldt het en stel je de regeling ook open voor parttimers. Elke variant had zijn eigen financiële en personele consequenties, die door de werkgroep in kaart werden gebracht. Uiteindelijk besloot de klankbordgroep tot een positief advies aan de Raad van Bestuur, met een voorstel voor een set aan regels. Toen deze akkoord ging, gevolgd door een akkoord van de OR, kon het implementatieproces van start en was de generatieregeling in juli 2019 een feit.

Snel proces
Cindy vindt dit project een mooi voorbeeld van hoe het kan gaan: ‘De rekentool die de StAZ bood om het financiële plaatje te kunnen maken is destijds gebouwd door Bram en zijn toenmalige collega’s bij PFZW. Wij hebben bij de uitwerking in de werkgroep kunnen profiteren van Bram zijn brede kennis en kanalen. De lijnen tussen HR en Bram waren kort. De ondersteuning van Bram heeft het proces echt versneld. In slechts een paar maanden tijd lag er een concreet advies bij de Raad van Bestuur. In de zorg gaan processen vaak traag. Maar dit traject is hier juist bijzonder snel verlopen. Het kan dus wel!’

Verwachtingsmanagement
Medewerkers hadden hoge verwachtingen en er ontstonden veel vragen. Een belangrijk onderdeel van het project was om dat goed te managen. Sylvia: ‘De generatieregeling bleek niet voor iedereen aantrekkelijk. Zo konden veel verpleegkundigen geen aanspraak maken op de regeling, omdat zij minder dan 24 uur werken. Bovendien is een van de wettelijke eisen dat je eerst al je PLB-uren moet opmaken, voordat je van de regeling gebruik kunt maken. En veel medewerkers hadden een te rooskleurig idee van wat het ze financieel zou opleveren. Allemaal zaken die we samen met Bram tijdens kennissessies met medewerkers hebben besproken. Communicatie en openheid van zaken geven was dus erg belangrijk bij de implementatie.’

Boost aan vitaliteit
Ongeveer twintig medewerkers maken nu gebruik van de generatieregeling bij Alrijne. Dat lijkt misschien weinig, maar de generatieregeling maakt onderdeel uit van een totaalpakket aan opties in het kader van ‘goed voor medewerkers zorgen’. Sylvia legt uit: ‘De ene persoon kiest voor de generatieregeling, bij de ander past wat anders. Iedereen bepaalt voor zichzelf of hij de financiële consequenties kan en wil dragen. Met dit project hebben we sowieso bereikt dat er een bewustwording bij onze medewerkers is ontstaan over ‘wat ga ik doen tot aan mijn pensioen’.’

Over een paar maanden gaat Alrijne de generatieregeling evalueren. Daarin nemen ze de verschillende randvoorwaarden mee, zoals het minimum aantal contracturen. Sylvia: ‘We gaan dan ook zeker bekijken hoe het verzuim zich ontwikkeld heeft. Want de generatieregeling is bedoeld om een positieve boost te geven aan de vitaliteit en gezondheid van onze medewerkers.’

Veerkrachtige teams, tijdens en na corona

Om zorgprofessionals in en buiten de frontlinie mentaal gezond te houden en uitval te voorkomen, is monitoring en begeleiding nu meer dan ooit essentieel. Om leidinggevenden en teamcoaches te ondersteunen bij de begeleiding van hun teams tijdens en na de indringende periode rondom corona, biedt FWG Progressional People nu ‘Veerkrachtige teams’.

Lees verder

Hoe verandert corona het werken in de zorg?

FWG doet al ruim tien jaar trendonderzoek in de zorg. Normaal gesproken zou dat dit jaar resulteren in een nieuw FWG Trendrapport over de trends en ontwikkelingen in de sector. Vanwege de impact van de coronacrisis op de gezondheidszorg, publiceren we dit jaar daarom de ‘FWG-essays’: een reeks over de vraag hoe corona het werken in de zorg verandert.

DOWNLOAD ESSAY 3

Helpende hand op HR nodig?

Tienduizenden mensen hebben zich aangemeld om het primaire proces te ondersteunen. Maar wij kunnen ons goed voorstellen dat ook uw HR-afdeling een hectische tijd doormaakt. Heeft u een paar extra handjes nodig? Neem dan gerust contact op met FWG Progressional People.

Lees verder