Veerkrachtige teams

Meeveren en doorgroeien bij verandering

Uw team heeft het tijdens de coronacrisis ongelofelijk goed gedaan. Er is gestroomlijnd samengewerkt, gedeelde verantwoordelijkheid genomen, bijzonder grote betrokkenheid bij elkaar ervaren en verrassende innovativiteit getoond. Dit heeft veel energie en doe-kracht gegeven, en op veel momenten ook voldoening. Nu de grootste dreiging is gaan liggen en alles iets rustiger wordt, gaan mensen de gevolgen hiervan voelen: het heeft ook iets gekost. De spanning, zorg en continue 'aan-stand' eisen hun tol. Maar de zorg stopt nooit en een tweede coronagolf dreigt. Uw mensen, en uzelf, komen wellicht niet toe aan de rust, het herstel en de verwerking die nodig zijn en zo belangrijk zijn. Voor de mentale gezondheid, maar ook om weer toekomstbestendig door te kunnen.

Vanuit onze kennis over het werken in de zorg en de ontwikkeling van mensen en teams, willen wij bijdragen aan de mentale gezondheid van de mensen die, voor en achter de schermen, de zorg draaiende (hebben ge)houden. Dit doen we met ons maatwerkprogramma ‘Veerkrachtige teams’.

Een veerkrachtig team is een team dat:

 • Elkaars talenten kent
 • Elkaars energiebronnen en -lekken kent
 • Een gezonde balans heeft tussen belasting en belastbaarheid
 • Weerbaar is tegen stressfactoren
 • Krachtig reageert op verandering/crisis
 • Elkaar ondersteunt in het behoud van veerkracht en balans
 • Verantwoordelijkheid neemt voor zaken binnen de eigen invloedssfeer, en zaken daarbuiten kan loslaten, begrenzen, aanvaarden en accepteren

Een veerkrachtig team heeft, kortom, het vermogen om te herstellen van stress en tegenslag en dit om te buigen naar positieve verandering.

Met ons programma ‘Veerkrachtige teams’ gaan wij met teams aan de slag met het vergroten en behouden van hun veerkracht. Met corona als ultiem voorbeeld, kan het werken in de zorg veel impact op het welzijn van de zorgprofessional hebben. Onderdeel zijn van een krachtig team, dat in staat is adaptief te reageren op veranderingen en daardoor duurzaam aan de slag is, is daarom essentieel voor het behoud van mensen.

inzicht in de mentale weerbaarheid van de teamleden

We maken gebruik van de ‘Veerkracht en Balans-vragenlijst’, die eenvoudig en snel, maar toch onderbouwd inzicht geeft in de huidige mentale weerbaarheid van uw mensen. Is iemand in zijn element en in staat om staande te blijven bij (toekomstige) tegenslag? Of kan een kleine tegenslag al de druppel zijn die de emmer doet overlopen, met uitval als mogelijk gevolg?

De vragenlijst is gebaseerd op het Veerkrachtmodel van L&D Support, dat vijf lagen onderscheidt. De diepste laag, de kern, behandelt persoonskenmerken die een extra risico geven of juist weerstand bieden voor het krijgen van stress. De overige lagen meet de veerkracht aan de hand van:

 1. karaktertrekken die een extra risico vormen voor het krijgen van stress (bronnen);
 2. de mate waarin iemand het gevoel heeft regie over het eigen leven te hebben;
 3. de mate van ervaren stress en spanning en
 4. wat dit betekent voor de energieverdeling.

De uitkomsten van de vragenlijst maken duidelijk hoe het écht met iemand gaat, onder de oppervlakte, en vormen een goede gespreksopener met de medewerker. Indien gewenst kan hier een (aanbeveling voor een) persoonlijk (coachings)traject op volgen.

Teamsessie

De resultaten van het ‘Veerkracht en Balansonderzoek’ vormen ook het startpunt om als team vanuit openheid en vertrouwen met elkaar in gesprek te gaan. Uiteraard binnen een veilige setting. Samen met de experts van FWG Progressional People werpen het team en de leidinggevende een blik op de impact van een bepaalde periode of gebeurtenis(sen) op de individuele teamleden en het team als geheel. Vervolgens gaan zij aan de slag met hoe zij zich tot elkaar en het werk verhouden. Tot slot vertaalt het team de ‘lessons learned’ naar concrete acties en afspraken voor de toekomst, bijvoorbeeld op het vlak van persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling of de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Het uitgangspunt hierbij is: welke positieve ervaringen willen we vasthouden, welke (nieuw ontdekte) kwaliteiten willen we verder uitbouwen?

Waarom kiezen voor FWG Progressional People?

Wij kennen de zorg door en door: we kennen de ontwikkelingen in de sector, de uitdagingen binnen de branches en organisaties, en de werkzaamheden tot op taakniveau. Hierdoor kunnen wij ons goed verplaatsen in de teams, kennen we de dilemma’s in de dagelijkse praktijk en spreken we hun taal. We stellen een programma op dat aansluit op de behoeftes en het werkritme van de teamleden. Daarnaast werken we altijd vanuit de talentwaarderende benadering: het inzetten van professionals op wat ze goed kunnen én waar ze energie van krijgen. Hierbij focussen we op kwaliteiten die er al zijn en hoe deze optimaal ingezet kunnen worden. Inzicht in talent leidt tot een betere taakverdeling, prettigere samenwerking en is een vliegwiel voor organisatieontwikkeling.

Wat levert het op?

Een veerkrachtig team reageert adaptief op veranderingen en is daardoor toekomstbestendig aan de slag: krachtige professionals die elkaars en persoonlijke capaciteiten optimaal benutten, in balans en met energie aan het werk zijn, en er met plezier zijn voor de cliënt of patiënt.

Neem voor meer informatie contact op met Liesbeth Heuts, senior adviseur en psycholoog bij FWG Progressional People via 030-2669 463 of lheuts@fwg.nl of met Barbara de Jong, eveneens senior adviseur en psycholoog bij FWG Progressional People via 030-2669 429 of bdejong@fwg.nl.