Functiebeschrijving Verpleegkundig Specialist GGZ

Ontwikkelingen en concept referentiemateriaal Verpleegkundig specialist GGZ

De Verpleegkundig Specialist in de GGZ gaat een zelfstandige behandelrelatie aan binnen wettelijke geregelde kaders en organisatiekaders (Professioneel statuut) waarbij er supervisie gevraagd kan worden/vereist is op zowel somatisch als psychotherapeutisch gebied. De aard van de behandelrelatie kan verschillen en zich richten op psychosociale begeleiding, psychotherapeutische behandeling en somatische behandeling of een combinatie hiervan.

Een verandering in de GGZ is dat verpleegkundig specialisten GGZ sinds januari 2017 zowel in de basis GGZ als ook in de gespecialiseerde GGZ als regiebehandelaar ingezet mogen worden. De naam regiebehandelaar is de nieuwe term die in de GGZ gehanteerd wordt ter vervanging van hoofdbehandelaar. Deze nieuwe naam dekt de lading beter; de regiebehandelaar is de behandelaar die de zorg coördineert. De regiebehandelaar stelt het behandel- en zorgplan op, is verantwoordelijk voor het (doen) vaststellen van een diagnose, is verantwoordelijk voor de integraliteit van het behandelproces en coördineert de behandeling en zorgverlening. Deze taken en verantwoordelijkheden staan expliciet beschreven in het model kwaliteitsstatuut. Regiebehandelaars in de GGZ zijn BIG-geregistreerd en hebben een GGZ-specifieke opleiding gevolgd en moeten aan een aantal criteria voldoen.

Deze verandering betekent dat verpleegkundig specialisten binnen de GGZ een aantal extra taken en verantwoordelijkheden kunnen krijgen, die mogelijk van invloed zijn op het functieniveau. Afhankelijk van de zwaarte van de doelgroep en het al dan niet multidisciplinair werken kan een Verpleegkundig Specialist GGZ met een rol als regiebehandelaar uitkomen hoog in FG 60 of laag in FG 65. Daarom is het van belang de functie zorgvuldig in kaart te brengen.

Bent u in uw organisatie bezig met het vormgeven van de rol van regiebehandelaar bij de Verpleegkundig Specialist GGZ? Neemt u dan contact op met de servicedesk van FWG (030-2669400). FWG kan u hierbij kosteloos ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door het houden van een interview bij uw organisatie en het helpen met het beschrijven en indelen van de functie. En de verkregen informatie kan weer worden gebruikt als input voor het verbeteren en actualiseren van FWG-indelingsmateriaal.

In de bijlage treft u concept indelingsmateriaal voor de VS GGZ. Dit materiaal is nog in ontwikkeling en nog niet geaccordeerd door de Paritaire Adviesgroep.

 

Themabijeenkomst 'De basis op orde' in samenwerking met Cordaan

Hoe ga je als HR om met de spagaat tussen toekomstgericht willen werken en het op korte termijn omgaan met het arbeidsmarkttekort? Het functiegebouw kan dienen als stevig fundament voor organisatie- en talentontwikkeling!

Aanmelden

Hoe ziet Dave's werk eruit in de toekomst?

De zorg verandert continu. Vraagstukken worden complexer en technologie ontwikkelt zich snel. Met Xelf kunt u inspelen op deze veranderingen. Hoe zien functies er uit over tien jaar? Welke kennis, vaardigheden en opleidingen zijn er nodig?

Lees verder

Aantrekkelijk belonen in een krappe arbeidsmarkt

Mede door de arbeidsmarktkrapte staat een aantrekkelijk beloningsbeleid bij veel zorgorganisaties hoog op de agenda. Speelt u ook met vragen als: Welke mogelijkheden zijn er? Welke speelruimte biedt de cao? En welk beloningsbeleid past bij mijn organisatie en onze (toekomstige) medewerkers? Kom naar de themabijeenkomst!

Meer informatie